ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be steadfast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be steadfast*, -be steadfast-

be steadfast ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืนหยัด (v.) be steadfast See also: persist in, persevere in, insist on Ops. ถอย

be steadfast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable FR:
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:
ยืนหยัด[v.] (yeūnyat) EN: be steadfast ; stand firm FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be steadfast
Back to top