ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stationary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stationary*, -be stationary-

be stationary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัง[v.] (khang) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static FR: stagner ; figer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stationary
Back to top