ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be started of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be started of*, -be started of-

be started of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be started of (phrv.) ขาดแคลน See also: ขาด, อดอยาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be started of
Back to top