ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be stable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be stable*, -be stable-

be stable ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คงที่ (v.) be stable See also: be unchanged, be constant Syn. เท่าเดิม, คงเดิม, เหมือนเดิม Ops. เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ไม่แน่นอน
คงเส้นคงวา (v.) be stable See also: be constant, be consistent, be steady Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
ติดลม (v.) be stable See also: be floated on the upper wind
ติดลมบน (v.) be stable See also: be steady
อยู่ตัว (v.) be stable See also: be steady Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง Ops. แปรเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง
อยู่ตัว (v.) be stable See also: be steady Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว Ops. เปลี่ยนแปลง

be stable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable FR:
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be stable
Back to top