ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be spotted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be spotted*, -be spotted-

be spotted ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด่างดวง (v.) be spotted with See also: be dappled with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be spotted
Back to top