ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be splendid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be splendid*, -be splendid-

be splendid ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำกล (v.) be splendid See also: be graceful, be attractive, be beautiful, be pretty Syn. งาม, งดงาม
ประเจิด (v.) be splendid See also: be beautiful, make/become pretty Syn. บรรเจิด, งดงาม, เฉิดฉาย, เชิดขึ้นสูง, สูงเด่น Ops. ทราม, โทรม
สวยสง่า (v.) be splendid See also: be gorgeous, be sumptuous Syn. สวยงาม
สวยหรู (v.) be splendid See also: be gorgeous, be sumptuous Syn. สวยงาม, สวยสง่า
สูงเด่น (v.) be splendid See also: be beautiful, make/become pretty Syn. บรรเจิด, งดงาม, เฉิดฉาย, เชิดขึ้นสูง Ops. ทราม, โทรม
เชิดขึ้นสูง (v.) be splendid See also: be beautiful, make/become pretty Syn. บรรเจิด, งดงาม, เฉิดฉาย, สูงเด่น Ops. ทราม, โทรม
เด็ดสะระตี่ (v.) be splendid See also: be excellent, be fantastic, be wonderful, be marvelous, be superb, be great Syn. เด็ดดวง

be splendid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิดขึ้นสูง[v. exp.] (choēt kheūn) EN: be splendid FR:
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
สวยหรู[v.] (sūayrū) EN: be splendid ; be gorgeous ; be sumptuous FR:
สวยสง่า[v. exp.] (sūay sa-ngā) EN: be splendid FR:
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be splendid
Back to top