ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be spacious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be spacious*, -be spacious-

be spacious ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว้าง (v.) be spacious See also: be empty, be vast, be immense Syn. เปล่าว่าง, ว้างเวิ้ง, โล่ง
เปล่าว่าง (v.) be spacious See also: be empty, be vast, be immense Syn. ว้างเวิ้ง, โล่ง

be spacious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้างขวาง[v.] (kwāngkhwāng) EN: be broad ; be vast ; be large ; be spacious ; be extensive FR: être ample ; être large ; être spacieux
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu
เปล่าว่าง[v. exp.] (plāo wāng) EN: be spacious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be spacious
Back to top