ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sore at heart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sore at heart*, -be sore at heart-

be sore at heart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken FR: être désespéré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sore at heart
Back to top