ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sore*, -be sore-

be sore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be sore (vi.) เจ็บปวด See also: เจ็บ, ปวด Syn. pain, throb

be sore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester

be sore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้ำ[v.] (cham) EN: be bruised ; be black and blue ; be sore ; be hurt FR: être contusionné ; avoir des bleus
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken FR: être désespéré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sore
Back to top