ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be soiled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be soiled*, -be soiled-

be soiled ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัวมอม (v.) be soiled on the body See also: be blackened with Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน
มัวมอม (v.) be soiled on the body See also: be blackened with Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน

be soiled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be soiled
Back to top