ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be soaked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be soaked*, -be soaked-

be soaked ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุ่ม (v.) be soaked See also: dampen, be moist, be humid, be damp, be wet, be drenched Syn. โชก, เปียก, ฉ่ำ, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
เปียกชุ่ม (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก Ops. แห้ง
เปียกปอน (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, โชก, เปียกโชก, เปียกชุ่ม Ops. แห้ง
โชก (v.) be soaked See also: be drenched, be/get soaking wet, be soggy Syn. เปียก, แฉะ, เปียกโชก, เปียกชุ่ม Ops. แห้ง
โชก (v.) be soaked See also: dampen, be moist, be humid, be damp, be wet, be drenched Syn. เปียก, ฉ่ำ, เปียกแฉะ Ops. แห้ง
อาบน้ำตา (v.) be soaked with tears

be soaked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P)
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浸る[ひたる, hitaru] Thai: แช่น้ำ English: to be soaked in

be soaked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบน้ำตา[v. exp.] (āp nām tā) EN: be soaked with tears FR:
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
เปียกปอน[v.] (pīekpøn) EN: be soaked FR:
โซม[v.] (sōm) EN: soak ; bathe ; drench ; be soaked ; be drenched ; perspire ; sweat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be soaked
Back to top