ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be smooth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be smooth*, -be smooth-

be smooth ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียบ (v.) be smooth See also: be even, be plain, be level Ops. ขรุขระ

be smooth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, 八面玲珑 / 八面玲瓏] be smooth and slick (in establishing social relations)

be smooth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
熟れる[こなれる, konareru] (v1,vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed

be smooth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ราบเรียบ[v.] (rāprīep) EN: be level ; be even ; be smooth ; be flat ; have a smooth surface FR: avoir une surface lisse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be smooth
Back to top