ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be smart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be smart*, -be smart-

be smart ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สง่า (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, ภูมิฐาน, หรูหรา Ops. ซอมซ่อ
สง่า (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, ภูมิฐาน, เริด, หรู Ops. ซอมซ่อ
หรู (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด Ops. ซอมซ่อ
หรูหรา (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน Ops. ซอมซ่อ
โก้ (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, สง่า, ภูมิฐาน, หรูหรา Ops. ซอมซ่อ
โก้หร่าน (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, สง่า, ภูมิฐาน, หรูหรา Ops. ซอมซ่อ
โก้เก๋ (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด, หรู Ops. ซอมซ่อ

be smart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive

be smart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic ; look fine FR:
เริด[v.] (roēt) EN: be smart FR:
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be smart
Back to top