ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be slipshod in one��s work

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be slipshod in one��s work*, -be slipshod in one��s work-