ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be single

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be single*, -be single-

be single ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครองความเป็นโสด[v. exp.] (khrøng khwā) EN: remain single ; be single ; preserve one's independence FR: conserver son indépendance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be single
Back to top