ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be silent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be silent*, -be silent-

be silent ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หายเงียบ (v.) be silent See also: be quiet, be still Syn. เงียบหาย Ops. ได้ข่าว
อมพะนำ (v.) be silent See also: be wordless
อำพะนำ (v.) be silent See also: be wordless Syn. อมพะนำ
อึ้ง (v.) be silent See also: be quiet
เงียบ (v.) be silent See also: be quiet, be still Syn. หายเงียบ, เงียบหาย Ops. ได้ข่าว
เงียบงัน (v.) be silent See also: be quiet, be still, be speechless Syn. เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ Ops. อื้ออึง, เอิกเกริก, เสียงดัง
เงียบหาย (v.) be silent See also: be quiet, be still Syn. หายเงียบ Ops. ได้ข่าว
เชียบ (v.) be silent See also: be quiet Syn. เงียบ, เงียบเชียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
To be silent about what have been happenedที่จะนิ่งเงียบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

be silent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

be silent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
อึ้ง[v.] (eung) EN: be struck dumb ; be speechless ; be tongue-tied ; be silent FR: être interdit ; être interloqué
งัน[v.] (ngan) EN: become silent ; remain silent ; be silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped FR:
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet FR:
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless FR:
เงียบ ๆ = เงียบๆ[v.] (ngīep-ngīep) EN: be quiet ; be silent ; be calm FR:
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ng) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible FR:
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless FR:
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
อมพะนำ[v.] (omphanam) EN: remain silent ; be silent FR: demeurer silencieux ; cacher son jeu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be silent
Back to top