ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be significant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be significant*, -be significant-

be significant ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีความสำคัญ (v.) be significant See also: be important Syn. มีความหมาย Ops. หมดความสำคัญ, หมดความหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be significant
Back to top