ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be shy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be shy*, -be shy-

be shy ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระมิดกระเมี้ยน (v.) be shy See also: be bashful, be coy, be embarrassed, be timid
ขวยอาย (v.) be shy See also: be timid, be coy, be bashful Syn. ขวยเขิน, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
ขวยเขิน (v.) be shy See also: be timid, be coy, be bashful Syn. ขวยอาย, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
ขวยเขิน (v.) be shy See also: be bashful, be diffident, be modest, be coy, be demure Syn. อาย, เขิน
สะทกสะเทิ้น (v.) be shy See also: be timid, be coy, be bashful Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะเทิ้น, สะเทิ้นเขินอาย Ops. ด้าน, หน้าด้าน
สะเทิ้นเขินอาย (v.) be shy See also: be timid, be coy, be bashful Syn. ขวยเขิน, ขวยอาย, สะเทิ้น Ops. ด้าน, หน้าด้าน
หน้าบาง (v.) be shy See also: be bashful, be timid Syn. เขินอาย, อาย Ops. หน้าหนา
อาย (v.) be shy See also: be timid, be bashful Syn. เขินอาย
เขินอาย (v.) be shy See also: be timid, be bashful
เขินอาย (v.) be shy See also: be bashful, be timid Syn. อาย Ops. หน้าหนา
เอียงอาย (v.) be shy See also: be bashful, be diffident, be modest, be coy, be demure Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now is not the time to be shyตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาอาย

be shy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 忸] accustomed to; blush; be shy

be shy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P)
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush
含羞む[はにかむ, hanikamu] (v5m) (uk) to be shy; to be bashful
照れる[てれる, tereru] (v1,vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P)

be shy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure FR:
ขัดเขิน[v.] (khatkhoēn) EN: be shy ; embarrass FR:
เคอะเขิน[v. exp.] (khoe khoēn) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed FR: être gauche ; être maladroit
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed ; be shy FR:
กระดาก[v.] (kradāk) EN: be shameful ; be embarrassed ; be abashed ; be shy ; be timid FR:
กระมิดกระเมี้ยน[v.] (kramitkramī) EN: be shy ; hesitate out of shyness FR:
ละอายใจ[v.] (la-āi jai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful FR:
ไม่ต้องเกรงใจ[v. exp.] (mai tǿng kr) EN: Don't be shy ; Don't be diffident ; Make yourself at home! FR: Ne vous gênez pas
สะทกสะเทิ้น[v.] (sathoksatho) EN: be shy ; be timid ; be coy ; be bashful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be shy
Back to top