ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be shining

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be shining*, -be shining-

be shining ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกายพราว (v.) be shining See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, ระยิบระยับ
พรายแพรว (v.) be shining See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening Syn. พราวแพรว, ประกายพราว, ระยิบระยับ
แพรวพราว (v.) be shining See also: be sparkling, be dazzling, be glittering, be glistening Syn. พรายแพรว, พราวแพรว, ประกายพราว, ระยิบระยับ

be shining ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประกายพราว[v.] (prakāiphrāo) EN: be shining FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be shining
Back to top