ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be shamed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be shamed*, -be shamed-

be shamed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be shamed
Back to top