ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be shabby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be shabby*, -be shabby-

be shabby ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซอมซ่อ (v.) be shabby See also: be worn Syn. เก่าซอมซ่อ, ทรุดโทรม
เก่าซอมซ่อ (v.) be shabby See also: be worn Syn. ทรุดโทรม

be shabby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก่าซอมซ่อ[v. exp.] (kaosømsø) EN: be shabby FR:
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:
ซอมซ่อ[v.] (sommasø) EN: be shabby ; be worn FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be shabby
Back to top