ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be serene

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be serene*, -be serene-

be serene ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
澄み切る[すみきる, sumikiru] (v5r,vi) to be serene; (P)

be serene ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be serene
Back to top