ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be selfish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be selfish*, -be selfish-

be selfish ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish Ops. ใจกว้าง
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. มักได้
เห็นแก่ได้ (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. เห็นแก่ตัว, มักได้
ใจแคบ (v.) be selfish Syn. เห็นแก่ตัว Ops. ใจกว้าง

be selfish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นแก่ได้[v. exp.] (henkaē dāi) EN: be selfish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be selfish
Back to top