ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be self-confident

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be self-confident*, -be self-confident-

be self-confident ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มั่นใจในตัวเอง[v. exp.] (manjai nai ) EN: be self-confident FR: avoir confiance en soi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be self-confident
Back to top