ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be scared

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be scared*, -be scared-

be scared ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอด (v.) be scared See also: be afraid, tremble with fear, be frightened Syn. หวาด
หวาด (v.) be scared See also: be afraid, tremble with fear, be frightened
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป

be scared ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吓破胆[xià pò dǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ, 吓破胆 / 嚇破膽] to be scared out of one's wits; to scare stiff

be scared ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
恐れをなす[おそれをなす, osorewonasu] (exp,v5s) to be scared
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death

be scared ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขวัญบิน[v.] (khwanbin) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหาย[v.] (khwanhāi) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[v.] (khwannī) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[v.] (khwannīdīfø) EN: be scared FR: être terrifié
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กลัวจนขี้แตก[v. exp.] (klūa jon kh) EN: be scared shitless FR:
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กระหนก[v.] (kranok) EN: be afraid ; be scared FR:
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something again ; have a lingering fear ; be scared FR: craindre les conséquences
ผีหลอก[v.] (phī løk) EN: haunt ; be scared by a ghost FR:
รู้สึกกลัว[v.] (rūseuk klūa) EN: feel afraid ; be scared FR:
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตื่นตกใจ[v. exp.] (teūn tokjai) EN: be scared FR: être effrayé
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
หวาดกลัว[v.] (wātklūa) EN: fear ; be scared ; dread ; be anxious ; be afraid of FR:

be scared ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be scared
Back to top