ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be scanty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be scanty*, -be scanty-

be scanty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty FR: manquer de ; être à court de ; être dans le besoin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be scanty
Back to top