ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be savage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be savage*, -be savage-

be savage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r,vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be savage
Back to top