ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be saturated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be saturated*, -be saturated-

be saturated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied FR: être rassasié ; être repu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be saturated
Back to top