ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be sarcastic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be sarcastic*, -be sarcastic-

be sarcastic ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทบกระแทก (v.) be sarcastic See also: disparage, be ironical Syn. แดกดัน
ประชด (v.) be sarcastic See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm Syn. แดกดัน, กระทบกระแทก, ประชดประชัน, กระแหนะกระแหน
ประชดชัน (v.) be sarcastic See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm Syn. ประชด, แดกดัน
ประชดประชัน (v.) be sarcastic See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm Syn. แดกดัน, กระทบกระแทก, กระแหนะกระแหน
ประเทียด (v.) be sarcastic See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm Syn. ประชด, ประชดชัน, แดกดัน
เยาะหยัน (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง
เสียดสี (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน
เหน็บแนม (v.) be sarcastic See also: mock at, carp at, satirize Syn. กระทบกระเทียบ, เหน็บ
แดกดัน (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน
แดกให้ (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน

be sarcastic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกให้[v. exp.] (daēk hai) EN: be sarcastic FR:
จัดจ้าน[v.] (jatjān) EN: be bold ; be sarcastic FR:
ค่อนขอด[v.] (khǿnkhøt) EN: be sarcastic ; lure ; carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize ; disparage FR: se moquer ; dire du mal
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrat) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic ; be invidious FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser ; être désobligeant
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly FR: être sarcastique ; se moquer (de)
พูดเสียดสี[v. exp.] (phūt sīetsī) EN: scathe ; jibe ; be sarcastic FR: se moquer (de)
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ประชดชัน[v.] (prachotchan) EN: be sarcastic FR:
ประชดประชัน[v.] (prachotprac) EN: be sarcastic FR:
เยาะหยัน[v.] (yǿyan) EN: mock ; jeer (at) ; be sarcastic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be sarcastic
Back to top