ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be rumored

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be rumored*, -be rumored-

be rumored ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลือกระฉ่อน (v.) be rumored See also: spread, circulate, get about, go around Syn. ลือ, เลื่องลือ, ลือเลื่อง
เลื่องลือ (v.) be rumored See also: spread, circulate, get about, go around Syn. ลือ, ลือเลื่อง

be rumored ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่าลือ[v.] (laoleū) EN: rumour ; rumor (Am.) ; be rumored ; be widely spoken FR:
ลือกระฉ่อน[v. exp.] (leū krachǿn) EN: be rumored ; spread ; circulate ; get about ; go around FR: colporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be rumored
Back to top