ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ruffled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ruffled*, -be ruffled-

be ruffled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ruffled
Back to top