ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be rude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be rude*, -be rude-

be rude ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't want to be rude or anythingฉันไม่อยากหยาบคายแต่อย่างใด

be rude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P)

be rude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลาม[v.] (lām) EN: take liberties with ; be offensive to ; be rude ; talk offensively ; be overfamiliar FR:
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī māra) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
พูดหยาบคาย[v. exp.] (phūt yāpkhā) EN: be rude ; be obscene FR: parler vulgairement ; être vulgaire ; être grossier ; dire des obscénités
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude ; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be rude
Back to top