ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be rotund

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be rotund*, -be rotund-

be rotund ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้วนท้วน[v.] (uanthūan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be rotund
Back to top