ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be ripped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be ripped*, -be ripped-

be ripped ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)

be ripped ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาด[v.] (khāt) EN: be torn ; be cut off ; be separated ; be ripped ; be severed ; break ; be broken FR:
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be ripped
Back to top