ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be rigid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be rigid*, -be rigid-

be rigid ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แข็งทื่อ (v.) be rigid See also: be solid, be stiff

be rigid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff FR: raidir
อยู่กับที่[v.] (yū kap thī) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be rigid
Back to top