ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be reserved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be reserved*, -be reserved-

be reserved ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงวนท่า (v.) be reserved See also: be careful of one´s manners Syn. ไว้ท่า, ไว้ท่าที
สงวนท่าที (v.) be reserved See also: be careful of one´s manners Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า, ไว้ท่าที
ไว้ท่า (v.) be reserved See also: quiet, shy, modest Syn. ไว้ท่าที
ไว้ท่าที (v.) be reserved See also: quiet, shy, modest
ไว้ท่าที (v.) be reserved See also: be careful of one´s manners Syn. สงวนท่า, ไว้ท่า

be reserved ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เก็บปากเก็บคำ[v. exp.] (kep pāk kep) EN: be reserved ; be discreet ; mind one's tongue ; be close-mouthed FR: être discret
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan th) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be reserved
Back to top