ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be repelled by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be repelled by*, -be repelled by-

be repelled by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be repelled by
Back to top