ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be remote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be remote*, -be remote-

be remote ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け離れる;掛離れる;懸離れる;懸け離れる;かけ離れる[かけはなれる, kakehanareru] (v1,vi) to be very far apart from; to be remote; to be quite different from

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be remote
Back to top