ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be reluctant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be reluctant*, -be reluctant-

be reluctant ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระอิดกระเอื้อน (v.) be reluctant See also: be unwilling, be disinclined, be indisposed Syn. อิดเอื้อน, อิดออด
อิดๆ ออดๆ (v.) be reluctant See also: be disinclined Syn. อิดออด
อิดออด (v.) be reluctant See also: be disinclined Syn. รีรอ, อิดๆ ออดๆ
กระอิดกระเอื้อน (v.) be reluctant to speak See also: be afraid to make an opinion, refrain from a reply Syn. อิดเอื้อน

be reluctant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do
売り惜しむ[うりおしむ, urioshimu] (v5m) to hold back on or restrict sales of; to be reluctant to sell
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy
答えを渋る[こたえをしぶる, kotaewoshiburu] (exp,v5r) to be reluctant to answer; to hesitate to answer
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)

be reluctant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิดเอื้อน[v.] (it-eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
อิด ๆ เอื้อน ๆ = อิดๆ เอื้อนๆ[v. exp.] (it-it eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
กระอิดกระเอื้อน[v.] (kra-itkra-e) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลที่จะพูดคุย[v. exp.] (langlē thī ) EN: be reluctant to talk FR:
ไม่เต็มใจ[v. exp.] (mai temjai) EN: be reluctant FR: être réticent
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be reluctant
Back to top