ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be reliable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be reliable*, -be reliable-

be reliable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頼りに出来る;頼りにできる[たよりにできる, tayorinidekiru] (v1,vi) (See 頼りになる) to be dependable; to be reliable

be reliable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุจริตใจ[v.] (sutjarit ja) EN: be honest ; be upright ; be trustworthy ; be reliable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be reliable
Back to top