ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be quiescent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be quiescent*, -be quiescent-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be quiescent
Back to top