ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be quick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be quick*, -be quick-

be quick ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อารมณ์ร้อน (v.) be quick-tempered See also: be hot-tempered Syn. ใจร้อน, เจ้าอารมณ์ Ops. อารมณ์เย็น, ใจเย็น
ใจเร็ว (v.) be quick-tempered See also: be short-tempered, be impetuous, be impatient, be hot-blooded Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ใจร้อน Ops. ใจเย็น
ฉลาด (v.) be quick-witted See also: be clever, be sharp Syn. รอบรู้, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, ทันโลก Ops. อ่อนโลก, อ่อนหัด, ไร้เดียงสา
ทันคน (v.) be quick-witted See also: be clever, be sharp Syn. ฉลาด, รอบรู้, มีไหวพริบ, เฉียบแหลม, ทันโลก Ops. อ่อนโลก, อ่อนหัด, ไร้เดียงสา

be quick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツーと言えばカーだ[ツーといえばカーだ, tsu-toieba ka-da] (exp) to be quick to take a hint; to be very responsive; to be quick on the uptake
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
才走る[さいばしる, saibashiru] (v5r,vi) to be clever; to be quick-witted; to be precocious
機知に富む[きちにとむ, kichinitomu] (exp,v5m) to be quick-witted; to be resourceful

be quick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แว่นไว[v.] (waenwai) EN: be agile ; be quick FR:
ว่องไว[v.] (wǿngwai) EN: be agile ; be quick ; be nimble FR:
อารมณ์ร้อน[v. exp.] (ārom røn) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered FR:
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
หัวไว[v.] (hūawai) EN: be quick-witted FR:
สมองไว[v. exp.] (samøng wai) EN: be quick-witted FR:
ทันคน[v.] (thankhon) EN: be quick-witted ; be clever ; be sharp FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be quick
Back to top