ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be questionable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be questionable*, -be questionable-

be questionable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be questionable
Back to top