ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be qualified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be qualified*, -be qualified-

be qualified ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงเกณฑ์ (v.) be qualified See also: pass a criterion
ทรงคุณวุฒิ (v.) be qualified See also: be competent, be proficient, be capable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be qualified
Back to top