ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be putrefied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be putrefied*, -be putrefied-

be putrefied ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid FR: pourrir ; se décomposer ; se putréfier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be putrefied
Back to top