ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be pulverized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be pulverized*, -be pulverized-

be pulverized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be pulverized
Back to top