ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be profitable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be profitable*, -be profitable-

be profitable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P)
引き合う;引合う(io);引きあう[ひきあう, hikiau] (v5u,vi) (1) to pay; to be profitable; (2) to pull against each other

be profitable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกดอกออกผล[v.] (økdøk-økpho) EN: bear fruit ; yield interest ; yield dividends ; be profitable FR: rapporter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be profitable
Back to top