ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be pressed for time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be pressed for time*, -be pressed for time-

be pressed for time ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitnot {f} | in Zeitnot sein | in Zeitnot geratenshortage of time | to be pressed for time; to be running out of time; to be under time pressure | to start running out of time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be pressed for time
Back to top