ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be prejudiced against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be prejudiced against*, -be prejudiced against-

be prejudiced against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be prejudiced against
Back to top