ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be pregnant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be pregnant*, -be pregnant-

be pregnant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be pregnant with (vt.) ตั้งครรภ์ See also: ท้อง, อุ้มท้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีท้อง (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีท้อง (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
มีลูก (v.) be pregnant See also: be in the club, be expecting a baby Syn. มีเด็ก, ตั้งท้อง
มีเด็ก (v.) be pregnant See also: be in the club, be expecting a baby Syn. ตั้งท้อง
อุ้มท้อง (v.) be pregnant See also: be enceinte Syn. ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง, ท้อง

be pregnant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
害口[hài kǒu, ㄏㄞˋ ㄎㄡˇ, 害口] morning sickness during pregnancy; to be pregnant

be pregnant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子を宿す[こをやどす, kowoyadosu] (exp,v5s) to be pregnant; to be with child
宿る[やどる, yadoru] (v5r,vi) (1) to lodge; to dwell; (2) to be pregnant; (P)

be pregnant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาน[v.] (mān) EN: conceive ; be pregnant FR:
มีครรภ์[v.] (mīkhan) EN: be pregnant ; be in pregnancy FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx)
มีท้อง[v.] (mīthøng) EN: be pregnant FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx) ; avoir un polichinelle dans le tiroir (fam. - vulg.)
มีท้องมีไส้ [v.] (mīthøngmīsa) EN: be pregnant FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx) ; avoir un polichinelle dans le tiroir (fam. - vulg.)
ทรงพระครรภ์[v. exp.] (song phra k) EN: be pregnant FR:
ตั้งครรภ์[v.] (tangkhan) EN: be pregnant ; become pregnant ; get pregnant ; expect a baby FR: être enceinte ; attendre un enfant
ท้อง[v.] (thøng) EN: be pregnant FR: être enceinte
ท้องโย้[v. exp.] (thøng yō) EN: be in the last stage of pregnancy ; be pregnant FR:
อุ้มท้อง[v.] (umthøng) EN: carry a baby ; be pregnant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be pregnant
Back to top